εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

Search:
Ampère, André-Marie in correspondent [X]
Ampère, André-Marie in author [X]
1812 in date [X]
Results:  30 Items 
Sorted by:  
Search | Advanced Search | Browse All
Collection
Author
Ampère, André-Marie[X]
Date
collapse1812
expand01 (5)
expand02 (2)
expand03 (3)
expand04 (1)
expand05 (1)
expand06 (1)
expand07 (3)
expand08 (5)
expand09 (5)
expand10 (1)
expand11 (3)
Document type
letter (30)
L404
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 400.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L405
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 401.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1156
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre Maine de Biran
Date:  11 janvier 1812
Source of text:  chemise 261, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1158
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre Maine de Biran
Date:  15 janvier 1812
Source of text:  N.A.F. ms. 14605, f° 111-116 [note A. Robinet], Bibliothèque nationale de France, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L407
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  16 janvier 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 395-396.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L408
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  février 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 399-400.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L409
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  12 février 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 396-397-398-399.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L410
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  mars 1812
Source of text:  L410 Numéro de la lettre sur le premier site Ampère (2008) André-Marie Ampère
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1197
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre Maine de Biran
Date:  autour du 15 mars 1812
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 275, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L412
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  24 mars 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 402-403-404.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1199
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre Maine de Biran
Date:  autour du 20 avril 1812
Source of text:  N.A.F. ms 14605, f° 117-121 [note A. Robinet], Bibliothèque nationale de France, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L413
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  24 mai 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 404-405-406.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L415
From:  André-Marie Ampère
To:  François Carron (frère de Julie)
Date:  4 juin 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1943), p. 878-879.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L416
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  4 juillet 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 407-409.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L417
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre Maine de Biran
Date:  12 juillet 1812
Source of text:  Fonds André-Marie Ampère chemise 261, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L418
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  29 juillet 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 411-412.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L1153
From:  André-Marie Ampère
To:  Pierre Maine de Biran
Date:  5 août 1812
Source of text:  chemise 261, Archives de l'Académie des sciences, Paris
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L419
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  20 août 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 412-413.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L421
From:  André-Marie Ampère
To:  Claude-Julien Bredin
Date:  25 août 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 413-414.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère
L422
From:  André-Marie Ampère
To:  Humphry Davy
Date:  26 août 1812
Source of text:  Correspondance du Grand Ampère (Paris: 1936), p. 414-415-416-417.
Summary:  

No summary available.

Contributor:  La Correspondance d’André-Marie Ampère