εpsilon

A collaborative digital framework for nineteenth-century letters of science

New Search | Browse All

From Leopoldo Nobili    [2 août 1824]

[2 août 1824]

[Le manuscrit de cette lettre, en italien, n'a pas été transcrit.]

[73] [74] [75]

[76]M. A. Ampère, de l'Institut, Paris

Please cite as “L1002,” εpsilon: The André-Marie Ampère Collection accessed on 4 April 2020, https://epsilon.ac.uk/view/ampere/letters/L1002